Logga in till besiktningswebben

 
 
 
 

Klicka här för att läsa mer om besiktningswebben.

 • ATEX- och EX-klassning

  I industriella processer där det finns explosionsrisk finns också krav på åtgärder för att minimera dessa. Vi kan ATEX- och EX-klassning, låt oss bidra med vår kunskap om klassningsstandarder och riskreducering så hittar vi tillsammans rätt åtgärder och dokumenterar dessa enligt gällande lagstiftning. 

ATEX- och EX-klassning

I industriella processer där det finns explosionsrisk finns också krav på åtgärder för att minimera dessa. Vi kan ATEX- och EX-klassning, låt oss bidra med vår kunskap om klassningsstandarder och riskreducering så hittar vi tillsammans rätt åtgärder och dokumenterar dessa enligt gällande lagstiftning. 

ATEX- och EX-klassning

I industriella processer där det finns explosionsrisk finns också krav på åtgärder för att minimera dessa. Vi kan ATEX- och EX-klassning, låt oss bidra med vår kunskap om klassningsstandarder och riskreducering så hittar vi tillsammans rätt åtgärder och dokumenterar dessa enligt gällande lagstiftning. 

ATEX- och EX-klassning

ATEX- och EX-klassning - I många industriella processer finns det en explosionsrisk på grund av användningen av damm/pulver, gaser och brandfarliga vätskor eller på grund av uppkomsten av sådana ämnen under en process. Dagens lagstiftning ställer krav på skydd mot explosion och antändning, dessutom skall åtgärder vara dokumenterade. För att kunna göra detta, krävs ett gediget säkerhetskunnande om tändkällor och riskkällor enligt ATEX-direktiven.

Vi erbjuder teknisk säkerhet i områden med anknytning till explosionsskydd. Vi erbjuder också skräddarsydda lösningar för alla typer av anläggningar samt för tillverkare av utrustning, offentliga myndigheter och försäkringsbolag.

ATEX-direktiv vid arbete i explosionsfarlig miljö 

Att utreda förutsättningar och ge råd för att begränsa skador på människor, egendom och miljö i samband med hantering av brandfarlig vara eller brandfarligt damm/pulver är ett lagarbete. Vi har stor kunskap och erfarenhet av klassningsstandarder och reducering av risker. Ni har anläggningskännedom och tillsammans kan vi uppfylla kraven, både för en anläggning och för en tillverkare, för att så att säga be on the safe side.

 

DEKRA kan hjälpa dig med:

 • Explosionsskyddsdokumentet: Innebär riskbedömning av riskkällor och tändkällor enligt ATEX 1999/92/EG och ATEX 94/9/EG med rutiner, dokumentsystem, hantering uppsåtliga risker och produktionsrisker
 • Explosionsskyddsdokument innehåller även klassningsplan av explosionsfarliga områden bestående av gas, ånga, dimma eller damm
 • Besiktning, sakkunnighetsintyg och periodisk tillsyn
 • CE-märkning av din utrustning och en EG-försäkran om överensstämmelse enligt ATEX 94/9/EG -
 • Utbildning enligt ATEX 1999/92/EG och ATEX 94/9/EG: Arbete i explosionsfarlig miljö
 • CE-märkning av produkter i explosionsfarlig miljö
 • Dokumentationssystem för mindre och större anläggningar

Klassningsplan för explosionsfarliga områden

När måste “Klassningsplan för explosionsfarliga områden” upprättas?

Verksamhetsutövare som hanterar brandfarliga gaser, vätskor och brännbart damm för vilka det finns stor risk att explosionsfarlig atmosfär kan uppstå, är skyldiga att indela riskområden i zoner, d.v.s. att upprätta en klassningsplan. Krav och information finns i författningssamling SRVFS 2004:7 (gaser, ångor och dimma) och AFS 2003:3 (damm).

Exempel på anläggningar där krav på klassningsplan för explosionsfarliga områden är vanligt:

 • Fastbränsleanläggningar
 • Läkemedelsindustri och laboratorier (gaser och lösningsmedel)
 • Lackering och tryckeri (sprutmålning, destillering och rengöring med lösningsmedelsbaserade vätskor)
 • Bilvårdsanläggningar (gaser, spillolja med bensinblandning, spolarvätska m.m.)
 • Lastning, lossning och lagring i cisterner (gaser och vätskor)
 • Industrier (diverse gaser och lösningsmedel samt damm bl.a. lättmetallpulver/-spån)
 • Avfalls- och förbränningsanläggningar (metangas, naturgas, dammande bränslen)
 • Livsmedelstillverkning och siloanläggning (damm i form av socker, stärkelse, mjöl m.m.)
 • Snickeri, gymnasieskolor (gasnät, lösningsmedel)

DEKRA Exam - Internationellt Anmält Organ

Internationellt samarbete

Genom vårt systerbolag DEKRA Exam GmbH kan vi också erbjuda oberoende tekniktjänster för tillverkare, system och operatörssystem. Verksamheten är inriktad på kontroll- och certifieringsorgan utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, maskiner, detektorer för gas och personlig skyddsutrustning. I detta sammanhang kan vi också att göra bedömningar och samråda om hur man styr industriella risker med avseende på skydd mot explosioner.

Anmält organ i EU

DEKRA EXAM är ett anmält organ i Europeiska unionen för ATEX-direktiv 94/9/EG, Personlig skyddsutrustning 89/686/EEG samt maskindirektivet 2006/42/EG. DEKRA EXAM ansvarar för testning, revision och certifiering av produkter och kvalitetsledningssystem. Dessutom är DEKRA EXAM en av grundarna av den globala IECEx Scheme och ett godkänt kontrollorgan Agency (ZUS) för explosionsskyddsåtgärder som omfattas av de tyska bestämmelserna om arbetarskydd (BetrSichV). Vidare är DEKRA EXAM också en aktiv medlem i mer än 50 nationella och internationella branschorganisationer.

Läs mer om DEKRA Exam GmbH på denna webbsida http://www.en.dekra-exam.eu

ATEX och EX-klassning - Två direktiv: 94/9/EG och 1999/92/EG

Översiktsbild av produkt- och användardirektivet samt de föreskrifter kring ATEX och EX-klassning (Explosionsklassning) som utfärdats av Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ATEX-direktiv explosionsfarliga områden, EX-klassning skylt

(ATEX är en förkortning av det franska namnet på ett av direktiven:  Appareils destinés à être utilisés en Atmosphéres Explosibles.)

Teknik och Metod

 • DEKRA som Anmält Organ Inom DEKRA finns en väl upparbetad erfarenhet som Anmält Organ samt ett brett järnvägskunnande. DEKRA garanterar oberoende som...
 • Vad avses med en explosionsfarlig miljö enligt ATEX? En explosiv atmosfär definieras som en blandning av brännbara ämnen i form av gas, ånga, dimma...